දර පෝරණු ගඩොල් (Bricks)

May 9, 2019 Gampaha, Sri Lanka Ad Views:1062 Ad ID: 1073
Contact advertiser
0711930289
₨. 12

Additional Details

  • ConditionNew

Description

පදම් කල මැටි වලින් සාදන ලද ගඩොල් හොදම තත්වයේ 

අතර මැදියන් නොමැතිව දිවයිනේ ඕනෑම තැනකට ප්‍රවාහනය කර දෙනු ලැබේ

පහත සදහන් ප්‍රමාණයෙන් ලබාගත හැක

6*3*9  (6 සහ 9 බැම්මට)

5*3*8   (5 බැම්මට)

2*4*8    (9 බැම්මට)

මිල සදහා විමසන්න

1073

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know