පිරිසිදු කොප්පර පොල් තෙල් coconut oil

May 16, 2019 Kuliyapitiya, Sri Lanka Ad Views:935 Ad ID: 1076
Contact advertiser
0774353433
₨. 295

Additional Details

  • Food TypeOther

Description

පිරිසිදු පොල්තෙල් තොග මිලට ලබාගත හැක,කිලෝ 1 ක් රු.295

බෝතල් 1 ක් - 250/=

භාගේ - 130/=

කාල -  75/=

1076

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know