පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් white coconut oil

May 16, 2019 Kuliyapitiya, Sri Lanka Ad Views:942 Ad ID: 1077
Contact advertiser
0774353433
₨. 300

Additional Details

  • Food TypeOther

Description

පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල් තොග මිලට ලබා ගත

බෝතල් 1 -  300/=

භාගේ -  160 /=

1077

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know