2019 ජූනි මස 19 වන බදාදා රාහු කාලයන් සහ සුභ දිශාවන් Dawase Rahu Kalayan

June 18, 2019 Colombo 7, Sri Lanka Ad Views:370 Ad ID: 1407
Contact advertiser
0112686670

Description

2019 ජූනි මස 19 වන බදාදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 05:56 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:27 ට

රාහු කාලය

දිවා 12:11 සිට 13:45 දක්වා.

රාත්‍රී 00:11 සිට 01:38 දක්වා.

සුභ දිශාව - උතුර

මරු සිටින දිශාව - නිරිත

1407

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know