2019 ජූනි මස 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා රාහු කාලයන් සහ සුභ දිශාවන්

June 18, 2019 Colombo 7, Sri Lanka Ad Views:334 Ad ID: 1408
Contact advertiser
0112686670

Description

2019 ජූනි මස 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා

ඉර උදාව - පෙරවරු 05:56 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට

රාහු කාලය

දිවා 13:46 සිට 15:20 දක්වා.

රාත්‍රී 01:38 සිට 03:04 දක්වා.

සුභ දිශාව - උතුර

මරු සිටින දිශාව - දකුණ

1408

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know