2019 ජූනි මස 21 වන සිකුරාදා රාහු කාලයන් සහ සුභ දිශාවන් Dawase Rahu Kalayan

June 18, 2019 Colombo 7, Sri Lanka Ad Views:565 Ad ID: 1409
Contact advertiser
0112686670

Description

2019 ජූනි මස 21 වන සිකුරාදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 05:56 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට

රාහු කාලය

දිවා 10:38 සිට 12:12 දක්වා.

රාත්‍රී 22:46 සිට 00:12 දක්වා.

සුභ දිශාව - උතුර

මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන

1409

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know