2019 ජූනි මස 22 වන සෙනසුරාදා රාහු කාලයන් සහ සුභ දිශාවන්

June 18, 2019 Colombo 7, Sri Lanka Ad Views:435 Ad ID: 1410
Contact advertiser
011268 670

Description

2019 ජූනි මස 22 වන සෙනසුරාදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට

රාහු කාලය

දිවා 09:04 සිට 10:38 දක්වා.

රාත්‍රී 21:20 සිට 22:46 දක්වා.

සුභ දිශාව - දකුණ

මරු සිටින දිශාව - නැගෙනහිර

1410

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know