කාමර කුළියට - කඩුවෙල

June 28, 2019 Kaduwela, Sri Lanka Ad Views:90 Ad ID: 1512

Description

කඩුවෙල 143 පාරේ වැලිවිට පල්ලිය පාරේ නිසංසල පරිසරයක කාමර කිහිපයක් කුළියට දීමට ඇත.කාමරය තුලම නාන කාමර පහසුකම් හා ආරක්‍ෂිත තාප්පයකින්ද යුතු අංග සම්පුර්ණ ලෙස නිමවා ඇත.දෙදෙනෙකුට සුවපහසුව සිටිය හැක.නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල, විශ්ව විද්‍යාලය හා අධිවේගී මාර්ගයට ද සමීපයි.

මාසික කුලිය 10,000/= වැලිවිට,පල්ලිය පාර,කඩුවෙල.

1512

Visit Shop
Send a Mail

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know