ගැහැණු ළමුන් සදහා කාමර කුලියට - මුල්ලේරියාව

July 2, 2019 Angoda, Sri Lanka Ad Views:78 Ad ID: 1565

Additional Details

  • Address544/4/5, ගොඩැල්ල මාවත , මුල්ලේරියාව
  • Beds2
  • Baths1
  • Property TypeAnnex

Description

ගොඩැල්ල මාවත මුල්ලේරියාවේ පර්චස් 10ක පිහිටි  කාමර 2කින් සහ නාන කාමරයකින් සමන්විත  නිවසේ ගැහැණු ළමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

1565

Visit Shop
Send a Mail

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know