ගැහැණු ළමුන් සදහා කාමර කුලියට - මුල්ලේරියාව

July 2, 2019 Angoda, Sri Lanka Ad Views:375 Ad ID: 1565
Contact advertiser
0112569845 0778319311

Additional Details

  • Address544/4/5, ගොඩැල්ල මාවත , මුල්ලේරියාව
  • Beds2
  • Baths1
  • Property TypeAnnex

Description

ගොඩැල්ල මාවත මුල්ලේරියාවේ පර්චස් 10ක පිහිටි  කාමර 2කින් සහ නාන කාමරයකින් සමන්විත  නිවසේ ගැහැණු ළමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

1565

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know