නම වෙනස් කිරීම

August 25, 2019 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:406 Ad ID: 2064
Contact advertiser
0112708010

Description

ගාලුදිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට අයත් 31 D හිඹුටුගොඩ ග්‍රාමසේවක වසමේපදිංචි කැප්පෙටියගොඩ රදාගේ විජේතුංග වන මා මෙතෙක් ඉහත නාමය භාවිතා කළ අතර ඒ නාමයවෙනුවට 2019.08.26 දින සිට කොඩිකාරගේ විජේතුංග නාමයභාවිතා කරන බවත් සියලු ලිපි ලේඛනවල මෙම නාමය භාවිතා කරන බවට ශ්‍රී ලංකා රජයට හාලක්වැසි ජනතාවට මෙයින් දන්වා සිටිමි.

2064

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know