නුවරඑළිය නගරයෙන් අගනා ඉඩමක්

September 3, 2019 Nuwara Eliya, Sri Lanka Ad Views:476 Ad ID: 2146
Contact advertiser
0711280031 0712794751
₨. 300,000

Additional Details

  • Land TypeResidential
  • Land size160
  • Land size unitPerches
  • Addressබ්ල්ක් ෆුල් 56 රුවන් එලිය නුවරඑළිය
  • Price unitPer perch

Description

නුවරඑළිය නගරයට 3 km හා බ්ල්ක් ෆුල් හන්දියට 1 km අබේවෙල පාරේ සංචාරක නිකෙතනයකට සුදුසු පරිසරයක ප 160 සම්පූර්න ඉඩමක් 

2146

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know