බ්ලොක් ගල් මැෂීමක් (මැෂින්ටෙක්)

September 11, 2019 Kurunegala, Sri Lanka Ad Views:349 Ad ID: 2220
Contact advertiser
0769209228
₨. 150,000

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

මැෂින්ටෙක් අයතනයේ නිෂ්පාදිත ගල් 4ක් කපියහැකි බ්ලොක් ගල් මැෂීම. ඉක්මනින් විකිනීමට. ඉතා හොද තත්වෙන්.

2220

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know