සංචාරක ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩමක් විකිණීමට - සීගිරිය

October 4, 2019 Dambulla, Sri Lanka Ad Views:445 Ad ID: 2426
Contact advertiser
0703100789 0767522392
₨. 29,500,000

Additional Details

  • Land TypeCommercial
  • Land size440
  • Land size unitPerches
  • Addressකිඹිස්ස සීගිරිය
  • Price unitTotal price
  • Price per unit29500000

Description

සීගිරිය කිඹිස්ස සීගිරි ගලට ප්‍රදාන පිවිසුමට 100m නුදුරින් ප 440 සංචාරක ව්‍යාපාරයකට සුදුසු සින්නක්කර ඔප්පු ඉඩම විකිණීමට. ඉඩමට යාබදව දර්ශ්නිය ගංගා වනගත  රමණීය පරිසරයකි

2426

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know