වෙළද සහායිකාවන් - රත්නපුර

October 20, 2019 Ratnapura, Sri Lanka Ad Views:397 Ad ID: 2583
Contact advertiser
0714314594

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryHotel, Travel & Leisure
  • Business FunctionOthers
  • Maximum Age (optional) 18-25
  • About the company / employerRohitha

Description

අලුතින් ආරම්භ කරන බේකරි  ආයතනයකට ජුස් වර්ග සෑදීමට (පළතුරු බීම) සහ වෙළද සහායිකාවන් වහාමබදවා ගැනේ.

සුදුසුකම් -

- වයස අවුරුදු 10ත් 25 ත් අතර 

- හෝටල් හෝ කේක්, පේස්ටි සහ අනකුත් බේකරි නිෂ්පාදන ආයතනයක පළපුරුද්ද

- බලංගොඩ අවටින් විශේෂයි

ආධුනිකයින් සදහාද සළකා බලනු ලබන අතර පහත සදහන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ  අයටත් ඉල්ලුම්  කලහැක.  

NVQ3 හෝ 4 පිළිගත් හෝටල් පාසැලකින් ලබාගත් සහතිකයක් සමග අධ්‍යාපන  සහතික පිළිබද සළකා බලනු ලැබේ.

- තෝරාගත් ඔබට , කේෂ්ත්‍රයේ ඉහලම හා ආකර්ශනීය වැටුප් සමග නේවාසික පහසුකම් ඇත.

- අයදුම්පත්  

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක තුමා පළමු මහල,රෝහිත ජෙම්ස් ගොඩනැගිල්ල,පැරඩයිස්, කුරුවිට 

rohithagemsgm@gmail.comකාර්යාලවේලාවන් වැඩි විස්තර සදහා 071-4314594

කාර්යාල වේලාවන් වැඩි විස්තර සදහා 071-4314594

 

2583

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know