ක්ලීනින් සුපවයිසර් - මහරගම

October 21, 2019 Maharagama, Sri Lanka Ad Views:382 Ad ID: 2598
Contact advertiser
0777301821 0713739454

Additional Details

  • Job TypeFull Time

Description

මහරගම සහ ඒ අවට ප්‍රධාන පෙලේ කාර්යාල වැඩ පරික්ෂා කිරීම සඳහා පළපුරුදු ක්ලීනින් සුපවයිසර්වරයෙකු ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. (යතුරු පැදියක් තිබීම විශේෂයි) දු.ක.: 0713739454

2598

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know