අනුරාධපුර නව නගරයේ නිවසක් විකිණීමට

November 1, 2019 Anuradhapura, Sri Lanka Ad Views:454 Ad ID: 2718
Contact advertiser
0717791971 0717791971
₨. 11,500,000

Additional Details

  • Land size15
  • Land size unitPerches
  • Address274 යසසිරිපුර 3 පියවර අනුරාධපුර
  • Beds3
  • Baths1
  • House Size(sqft)1800

Description

අනුරාධපුර නව නගරයට හා පූජා නගරයට ආසන්නයෙන් වායුසමනය කල  කාමර 3 කුස්සිය පැන්ට්‍රිය නිවස නිවාඩු නිකෙතනයකට සුදුසුය සින්නක්කර ඔප්පු 

2718

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know