අනුරාධපුර නවනගර දුම්රිය පල අසල නිවසක් විකිණීමට

November 1, 2019 Anuradhapura, Sri Lanka Ad Views:358 Ad ID: 2719
Contact advertiser
0718613320 0719995864
₨. 14,000,000

Additional Details

  • Land size15
  • Land size unitPerches
  • Address26/4 විමුක්ති පටුමග 2 නව නගරය අනුරාධපුර
  • Beds3
  • Baths1
  • House Size(sqft)4000

Description

කාමර 3 නාන කාමර 1 කුස්සිය  අමතරව ටොයිලට් තට්ටු2 නිමවෙමින් පවතින උඩුමහල්

2719

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know