අනුරාධපුර නවනගර දුම්රිය පල අසල නිවසක් විකිණීමට

November 1, 2019 Anuradhapura, Sri Lanka Ad Views:821
₨. 14,000,000

Contact Advertiser

0718613320 0719995864

අනුරාධපුර නවනගර දුම්රිය පල අසල නිවසක් විකිණීමට

  • Land size15
  • Land size unitPerches
  • Address26/4 විමුක්ති පටුමග 2 නව නගරය අනුරාධපුර
  • Beds3
  • Baths1
  • House Size(sqft)4000

කාමර 3 නාන කාමර 1 කුස්සිය  අමතරව ටොයිලට් තට්ටු2 නිමවෙමින් පවතින උඩුමහල්

FAQ

What is the price?

₨. 14,000,000

Where could I get?

Anuradhapura, Sri Lanka

How Can I Contact?

Call 0718613320. 0719995864

How to buy safe?

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know

Details are wrong. What can I do next?

Report this ad
2719