ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත - කැස්බෑව

November 20, 2019 Kesbewa, Sri Lanka Ad Views:73 Ad ID: 2856
Contact advertiser
0718274392 0112702470

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • Business FunctionCustomer Support

Description

කැස්බෑව විසිතුරු භාණ්ඩ නිශ්පාදන ආයතනයකට අලෙවි කටයුතු සදහා උසස්පෙළ සමත් පරිගණක දැනුම ඇති ලිපිකාරිනියක් අවශ්‍යව ඇත.

0718274392

0112702470

2856

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know