ගෘහ සේවිකාවන් -හික්කඩුව

November 25, 2019 Hikkaduwa, Sri Lanka Ad Views:235 Ad ID: 2894
Contact advertiser
0713105603
₨. 15,000

Additional Details

  • Service TypeOther Domestic Services

Description

ඹබගේ නිවසට අවශ්‍ය ගෘහ සේවක සේවිකාවන් අප ආයතනය මගින් සපයා දියහැක

දිර්ග කාලීන වගකීම් සහතිකය

නැවති වැඩ කිරිමට හෝ උදේ සවස පැමිණිම

බාබාලා බලා ගැනිම්

නිවස පිරිසිදු කරන්නියන්

වතු වැඩ කරන්නන්

උපත්සායක කටයුතු සඳහා සේවක සේවිකාවන් ලබා ගත හැක

වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක

විමසිම්

2894

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know