පෙට්‍රල් / ඩිසල් මෝටර් කාර්මිකයන් අවශ්‍යයි - කැස්බෑව

November 26, 2019 Kesbewa, Sri Lanka Ad Views:306 Ad ID: 2899
Contact advertiser
0772976950 0714450386

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryAutomobiles
  • Total Vacancies (optional)5
  • Required Experience (years) 1 year

Description

පෙට්‍රල් / ඩිසල් මෝටර් කාර්මිකයන් අවශ්‍යයි. ඉහළ වැටුප් නවතැන් පහසුකම්. ගොල්ඩ්වේ මෝටර් ඉංජිනියරින්, කැස්බෑව.

0772976950

0714450386

2899

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know