මූල්‍ය ආයතන ලිපිකරු - ගම්පහ

November 26, 2019 Gampaha, Sri Lanka Ad Views:304 Ad ID: 2900
Contact advertiser
0754034723 0705103640
₨. 30,000

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryBanking & Financial Services
  • Role / Designation (optional)lipikaru
  • Salary (per month) (Rs) (optional)20000/= - 30000/=
  • Total Vacancies (optional)48
  • Minimum Qualification (optional)Ordinary Level
  • Required Experience (years) palapurudda awashya nowe

Description

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ මූල්‍ය ආයතනක ලිපිකරු ඇබෑර්තු 48ක් සඳහා සම්මුඛ පරික්ෂන දැන් කැදවේ

ආ.පොස සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය ඇතුලු විෂයන් 6ක් දෙවරකට නොවඩු වාර ගනනකදි සමත් විය යුතුය

අවුරුදු 18-40 අතර ගැහැනු/පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක

පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ

පුහුනු කාලයෙදි 20000/= - 30000/=  අතර වැටුප

තනතුර අනුව වැටුප වෙනස්වේ

විමසිම්

2900

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know