මූල්‍ය ආයතන ලිපිකරු - රත්නපුර

November 26, 2019 Ratnapura, Sri Lanka Ad Views:354 Ad ID: 2904
Contact advertiser
0763619739
₨. 25,000

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryBanking & Financial Services
  • Business FunctionAccounting & Finance
  • Salary (per month) (Rs) (optional)20000-30000
  • Total Vacancies (optional)50
  • Minimum Qualification (optional)Ordinary Level
  • Required Experience (years) no need experience
  • Maximum Age (optional) 18-40

Description

රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මූල්‍ය ආයතනක ලිපිකරු ඇබෑර්තු 48ක් සඳහා සම්මුඛ පරික්ෂන දැන් කැදවේ

ආ.පොස සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය ඇතුලු විෂයන් 6ක් දෙවරකට නොවඩු වාර ගනනකදි සමත් විය යුතුය

අවුරුදු 18-40 අතර ගැහැනු/පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක

පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ

‍පුහුනු කාලයෙදි 20000/= - 30000/= අතර වැටුප

තනතුර අනුව වැටුප වෙනස්වේ

විමසිම්

2904

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know