විකුණුම්කරුවන් - කැස්බෑව

November 27, 2019 Kesbewa, Sri Lanka Ad Views:307 Ad ID: 2918
Contact advertiser
0771598549 0771641700

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryConsumer Goods & Durables
  • Business FunctionSales & Distribution
  • Salary (per month) (Rs) (optional)60000

Description

කැස්බෑව (මිහිසරී ට්‍රේඩර්ස්) ආයතනය සඳහා වෙළඳ සේවකයන් අවශ්‍යයි.

මාසික වැටුප රු. 60000/= කි. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 

2918

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know