වාහන ස්ටිකර් කපන මැෂිම

December 2, 2019 Elpitiya, Sri Lanka Ad Views:191 Ad ID: 2962
Contact advertiser
0788547338

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

* පාවිච්චිය මාස 3

* හොදම තත්වයේ තියෙනවා 

* ස්ටිකර් ගැසීමට උවමනා සියලු උපකරණ ලබාදේ 

* අලුතින් පටන් ගන්නා අයකුට උවමනා සියලු විස්තර කියා දීමට හැක 

2962

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know