බ්ලොග් ගල් මැෂින්( Blog Gal Machine)

December 6, 2019 Tangalla, Sri Lanka Ad Views:456 Ad ID: 3015
Contact advertiser
0718117980 0710670801
₨. 440,000

Additional Details

  • ConditionNew

Description

එකවර ගල් 06 ක් නිෂ්පාදනය කර ගත හැක

සිමෙන්ති කොට්ටයකින් බ්ලොග් ගල් 100 ක් නිෂ්පාදනය කර හැක

මික්චර් එක සහ ගඩොල් කපන මැෂින් එක සහ ලෑලි 90 සහිතය

මුදල් හදිසියකට විකුණනු ලැබේ.

3015

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know