ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවිය

December 8, 2019 Battaramulla, Sri Lanka Ad Views:211 Ad ID: 3034
Contact advertiser
0112773984

Additional Details

  • ConditionNew

Description

‌ ආනයනය කරන ලද තේක්ක පුටු, ටීවි කැබිනට් සහ වෙනත් භාණ්ඩ අලෙවිය දෙසැම්බර් 22 දින තලවතුගොඩදී

3034

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know