තරුන ඔබට අනගි රැකියා අවස්ථාවක් - කොට්ටාව

December 20, 2019 Kottawa, Sri Lanka Ad Views:182 Ad ID: 3167
Contact advertiser
0778136177
₨. 30,000

Additional Details

 • Job TypeFull Time
 • IndustryIT & Telecom
 • Business FunctionCustomer Support
 • Salary (per month) (Rs) (optional)30000
 • Total Vacancies (optional)2
 • Application Deadline (dd/mm/yy)-
 • Minimum Qualification (optional)Ordinary Level
 • Required Experience (years) -
 • Skills (optional)-
 • Maximum Age (optional) 30
 • About the company / employerManoj communication & Book Shop

Description

communication ekak sandaha...

Sinhala ha English typesetting sadaha mana palapuruddak thibiya yuthui.

photo copy print out pilibanda denuma amathara sudusukamaki,

newathi sewaya kala yuthui.

sewa kalaya 9.00AM to 9.00PM

sathiyata dawasak niwadu etha. 

wetupa rs.30000/=

3167

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know