කරුණාවන්ත සේවිකාවක් අවශ්‍යයයි

December 31, 2019 Talawatugoda, Sri Lanka Ad Views:142 Ad ID: 3316
Contact advertiser
0718157194
₨. 25,000

Additional Details

  • Job TypeFull Time

Description

‌ෛවද්‍යවරියකගේ නිවසකට පවුලේ සාමාජිකයෙක් මෙන් සිටිය හැකි වයස 45-65 අතර නිරෝගී කරුණාවන්ත සේවිකාවක් අවශ්‍යයයි.25000.00

3316

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know