අංග සම්පුර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ

January 23, 2020 Panadura, Sri Lanka Ad Views:63 Ad ID: 3561
Contact advertiser
0752683537 0382240439

Additional Details

  • Land size10
  • Land size unitPerches
  • AddressHorana Road, Alubomulla.
  • Beds3
  • Baths1
  • House Size(sqft)1500

Description

පානදුර අළුබෝමුල්ල ‌හොරණ පානදුර පාර ‌‌‌පේන දුරින් ගැළණිගම හයිවේ ඒකට ඉතා කිට්ටු අංග සම්පුර්ණ කාමර 3ක උඩුමහල් නිවස කුලියට දීමට තිබේ. මාසික කුලිය රැපියල් 30000 ක් ‌වේ. 

විමසීම්

   

3561

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know