අංගසම්පුර්ණ නිවසක් සමග අක්කර 6.5ක තේ වතුයායක් විකිනිමට - ද

January 21, 2020 Deniyaya, Sri Lanka Ad Views:81 Ad ID: 3597
Contact advertiser
0772513876 0766106737
₨. 25,000,000

Additional Details

  • Land TypeAgricultural
  • Land sizeAcress 6.5
  • Land size unitAcres
  • AddressUrubokka
  • Price unitTotal price
  • Price per unitAcre 6.5

Description

කාමර 03, සාලය සහ කෑම කාමරය සමග මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමරය ඇතුලු බිම ටයිල් කර ඇති අංගසම්පූර්ණ නිවසකි.

තෙකලා විදුලිය සහ ජලය සමන්විත කාපට් පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇති ඌරුබොක්ක නගරයට කිලෝමීටර් 6ක් දුරින්ය.

අක්කර 6.5 ක තේ ඉඩමකි.

මායිම පොල් සහ පුවක් වැටියකින් වට වී ඇත.

මසකට තේ කිලෝ 4500ත් 5000ත් අතර තේ දළු නෙළයි.

ගම්මිරිස් සහ කරාබු නැටි අතරට වවා ඇත.

වගා කටයුතු සදහා ජලය ලබා ගැනීමට අසල දොල පාරක් ගලා යයි.

නිරවුල් ඔප්පු ඇත.

3597

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know