නිවස සහ ඉඩම විකිනිමට -අතුරුගිරිය

February 4, 2020 Athurugiriya, Sri Lanka Ad Views:22 Ad ID: 3828
Contact advertiser
0776202622

Description

අතුරුගිරිය අදිවේගී පිවිසුමට කිලෝමීටරයක් නුදුරින්, මනරම් වෙල්‍ යායකට මායිම්වූ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි වර්ග අඩි 1132ක කාමර2ක බිම් මහලකින් සමන්විත පර්චස් 15.25ක් විශාල ඉඩම. නිශාන්ත 0776202622  රු.15,000,000

3828

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know