ඉඩමක් විකිනීමට මාලබේ

February 4, 2020 Malabe, Sri Lanka Ad Views:22 Ad ID: 3834
Contact advertiser
0777696667 0112185399

Additional Details

  • Land TypeOther
  • Land size52.65
  • Land size unitPerches
  • Addressපුවක්ගහදෙනිය පාර -හොරහේන .
  • Price unit (දැන්වීමේ සදහන් කලයුතු ආකාරය)Total price
  • Price per perch / acre (දැන්වීමේ සදහන් කල යුතු මිල)7500000

Description

336/1 කොට්ටාව - මාලබේ පාරේ වෙන්දේසි ඉඩමකට අයත් පර්චස් 9.65 ක් හා එයට යාබද පර්චස් 43 ක අවරුදු 20ක් පමණ පුරන් වූ කුඹුරු ඉඩම 

අඩි 20 පාර/ ජලය /තෙකලා විදුලිය. මාලබේ -හෝකන්දර -කොට්ටාව -අතුරුගිරිය  නගරවලට හා අධිවේගි පිවිසුමට විනාඩි 15න් ලඟාවිය  හැකිය. පුවක්ගහදෙනිය පාර -හොරහේන .  

3834

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know