ඉඩමක් විකිනීමට දෙබරවැව

February 4, 2020 Tissamaharama, Sri Lanka Ad Views:19 Ad ID: 3837
Contact advertiser
0779014343

Additional Details

  • Land TypeCommercial
  • Land size20
  • Land size unitPerches
  • AddressDebarawewa , Tissamaharama.
  • Price unit (දැන්වීමේ සදහන් කලයුතු ආකාරය)Per perch

Description

දෙබරවැව රෝහලට යාබදව ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ පිහිටි වෙළදපළ වටිනාකම ඉහල ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ    

3837

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know