නිවස විකිනීමට - පාදුක්ක

February 9, 2020 Padukka, Sri Lanka Ad Views:20 Ad ID: 3887
Contact advertiser
0763841256 0767269342

Additional Details

  • Land size21
  • Land size unitPerches
  • Addressපාදුක්ක මලගල පාර කහවල
  • Beds2
  • Baths1
  • House Size(sqft)1800

Description

පාදුක්ක මලගල පාර කහවල 

කාමර 02

සාල 01

කැමකාමර 01

නලජලය විදුලිය සහිත ph 21 /නිවස ඉක්මනින් විකිනීමට  

3887

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know