ඉඩමක් විකිණීමට - හෝමාගම

February 11, 2020 Homagama, Sri Lanka Ad Views:14 Ad ID: 3913
Contact advertiser
0711090223 0112748908

Additional Details

  • Land TypeCommercial
  • Land size10 perches
  • Land size unitPerches
  • Addressගොඩගම ,හෝමාගම
  • Price unit (දැන්වීමේ සදහන් කලයුතු ආකාරය)Total price
  • Price per perch / acre (දැන්වීමේ සදහන් කල යුතු මිල)6,800,000.00

Description

හෝමාගම  ගොඩගම හයිලෙවල්  පාරට  මීටර්  50 නුදුරින් ,නල ජලය ,විදුලිය ,නිරවුල්  ඔප්පු  සහිත  ඉඩමක්  විකිණීමට .

3913

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know