වාහන අලුත්වැඩියාව සහ සර්විස් බාස්වරුන් - කහතුඩුව

February 25, 2020 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:160 Ad ID: 4079
Contact advertiser
0770102423 0772338769

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryAutomobiles

Description

ත්‍රීරෝද,මෝටර්සයිකල් සර්විස් සහ අලුත්වැඩියාව සඳහා දැනුම ඇති බාස්වරුන්,ගෝලයින් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි 0770102423,0772338769

4079

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know