පිළියන්දල - අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

March 3, 2020 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:25 Ad ID: 4152
Contact advertiser
0779936513

Additional Details

  • Land TypeResidential

Description

පිළියන්දලට (වි.10) මහරගම, කොට්ටාව බස් පාරට ඉතා ආසන්න (වි. 05) කීල්ස් සුපර් පිටුපස අශෝක උයනේ පර්. 10 / ලිං / නළ ජලය විදුලිය සහිත ඉතා අගනා (හතරැස්) ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.ඉඩමටම ගල් ඇතිරූ අඩි 22 පාරද ඇත. ගැනුම්කරුවන් පමණක් විමසන්න.ලක්ෂ 89. දු.ක. 0779936513

4152

Visit Shop

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know