පිළියන්දල - මකුළුදූව දෙමහල් නිවස විකිනිමට

March 3, 2020 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:28 Ad ID: 4153
Contact advertiser
0716061400

Additional Details

  • Land size11.8
  • Land size unitPerches
  • Beds5

Description

පිළියන්දල - මකුළුදූව, පර්චස් 11.8. කාමර 05ක දෙමහල් නිවස. මිලියන 15.5. වැඩිම ඉල්ලුමට. 0716061400

4153

Visit Shop

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know