ලී මෝල සමග ඉඩම විකිණිමට - හොරණ

May 14, 2020 Horana, Sri Lanka Ad Views:29 Ad ID: 4350
Contact advertiser
0719242448 0724687607
₨. 20,000,000

Additional Details

  • Addressදියපැරැල්ල‍,ගෝවින්න.
  • Size(sqft)අක්කර භාගයයි
  • Property TypeFactory / Workshop

Description

හොරණ බුලත්සිංහල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව  පර්චස් 80 ක්

 සමග ලී මෝලක් විකිණිමට ඇත.

  • වුඩ් මිෂර්
  • රෝල් බංකුව
  • අත් බංකුව
  • ඉලෙක්ට්‍රික් ලින්ච්
  • ඉරු දැව සහ කදන් සමග
  • පිරිසිදු ඔප්පු ඇත

ඉක්මන් මුදල් අවශ්‍යතායක් මත විකුණනු ලැබේ.

4350

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know