ලක්ෂිකා ස්පා හොමේ සර්විස් බණ්ඩාරවෙල

November 30, 2020 Bandarawela, Sri Lanka Ad Views:459
₨. 5,000

Contact Advertiser

0740848018

ලක්ෂිකා ස්පා හොමේ සර්විස් බණ්ඩාරවෙල

  • Service TypeBeauty / Relaxation

ලක්ෂිකා ස්පා හොමේ සර්විස් බණ්ඩාරවෙල 

සියලුම වයස්වල ඔබට ඔබේ පහසුව වෙනුවෙන්ම අවශ්‍ය පරිදි නිවසටම ආවුර්වේද ස්පා සේවාවක් අපගෙන් ලබාගත හැක 

 තෙල් 

දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත අප සේවය මගින් දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔබ අවශ්‍යතාවය පරිදි අනුව ආවුර්වේද තෙල් සහ ක්‍රීම් වර්ග බාවිතායෙන් ෆුල් බොඩි, හෙඩ් මසාජ්, පාද (ෆුඩ්) මසාජ්, (ට්‍රිට්මන්ට්). ඉතා දක්ෂ, පළපුරුදු ක්‍රියාශීලී පෙනුම ඇති කාන්තාවක් මගින් සුහදශීලී ගුණාත්මක සේවාවක් ඔබ සිටින ස්ථානයටම ඉක්මනින්.

වැඩිහිටි, මැදිවයස්, තරුණ, ඕනෑම තරාතිරමක ස්ත්‍රී, පුර්ෂ ඔබ හට මෙවැනි සේවාවක් ලබගැනීම සදහා කතා කරන්න 

ලක්ෂිකා : 0740848018

ලක්ෂිකා ස්පා හොමේ සර්විස් දවසේ පය 24 පුරාම දිවයින පුරාම.

සේවාවට අපතරව ප්‍රවාහන ගාස්තු එකතු වේ

FAQ

What is the price?

₨. 5,000

Where could I get?

Bandarawela, Sri Lanka

How Can I Contact?

Call 0740848018.

How to buy safe?

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know

Details are wrong. What can I do next?

Report this ad
5720