සේවිකාවක් අවශ්‍යයි

April 4, 2021 Kalutara, Sri Lanka Ad Views:193
₨. 40,000

Contact Advertiser

0716943278

සේවිකාවක් අවශ්‍යයි

  • Job TypeFull Time
  • අංශභාග රෝගියෙකුගේ වැඩ කටයුතු සඳහා වයස අවුරුදු 50 ට අඩු කාරුණික සේවිකාවක් අවශ්‍යයි.
  • නැවතී වැඩ කිරීමට හැකි අයෙකු විය යුතුයි.
  • ග්‍රාම සේවා සහිතකය හා ජාතික හැඳුනුම්පත සමග පැමිණෙන්න.

FAQ

What is the price?

₨. 40,000

Where could I get?

Kalutara, Sri Lanka

How Can I Contact?

Call 0716943278.

How to buy safe?

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know

Details are wrong. What can I do next?

Report this ad
6752