නුවරඑළියෙන් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට අවශ්‍යයි

April 29, 2021 Nuwara Eliya, Sri Lanka Ad Views:69
₨. 25,000

Contact Advertiser

0788500500 0785500500

Additional Details

  • Land size20
  • Land size unitPerches

Description

නුවරඑළිය නගරයට කිලෝමීටර් 3කට නොවැඩි දුරින් රුපියල් 25000/- නොඉක්ම වූ වට තාප්ප සහ ගේට්ටු සහිත , මිදුලේ ඉඩකඩ පර්චස් 20 පමණ ඇති  නවීන නිවසක් අවශ්‍යයි.....

6888

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know