මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - 30/03/2021

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

 • Kesbewa
₨. 2,000
වෙළෙඳ කැෂියර් - කැස්බෑව

වෙළෙඳ කැෂියර් - කැස්බෑව

 • Kesbewa
₨. 2,000
Aluminium Workers( ඇලුමිනියම් වෑද්දුම්කරු)

Aluminium Workers( ඇලුමිනියම් වෑද්දුම්කරු)

 • Angoda
Sales Assistants (Male/Female) - Nugegoda

Sales Assistants (Male/Female) - Nugegoda

 • Kottawa
₨. 20,000
අලෙවි නිලධාරී (Sales Representative)

අලෙවි නිලධාරී (Sales Representative)

 • Gampaha
₨. 40,000
Labours - Pannipitiya

Labours - Pannipitiya

 • Pannipitiya
Hair Cutter - Angoda

Hair Cutter - Angoda

 • Angoda
₨. 60,000
Sales Executive - Anuradhapura

Sales Executive - Anuradhapura

 • Anuradhapura
Trainee Office Assistant (Female) - Kottawa

Trainee Office Assistant (Female) - Kottawa

 • Kottawa
₨. 20,000
Kitchen Helper - Nittambuwa

Kitchen Helper - Nittambuwa

 • Nittambuwa
Graphic Designer - Kalutara Bombuwala

Graphic Designer - Kalutara Bombuwala

 • Kalutara
Reception - Ella

Reception - Ella

 • Ella
₨. 25,000
Electronic Technician - Giriulla

Electronic Technician - Giriulla

 • Giriulla
₨. 35,000
Pharmacy Assistant

Pharmacy Assistant

 • Homagama
කාර්මික ශිල්පියෙකු - ගල්වාන

කාර්මික ශිල්පියෙකු - ගල්වාන

 • Angoda
වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

 • Kesbewa
₨. 2,000
Type Setter

Type Setter

 • Kurunegala
Kubota Tractor Driver - Hikkaduwa

Kubota Tractor Driver - Hikkaduwa

 • Hikkaduwa
Shop Sales Assistants (Female) - Kottawa

Shop Sales Assistants (Female) - Kottawa

 • Kottawa
₨. 25,000
Trainee Office Assistant (Female) - Kottawa

Trainee Office Assistant (Female) - Kottawa

 • Kottawa
Sortby