දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Mahindra Maxi Truck 2007

Mahindra Maxi Truck 2007

 • Galle
Rs 1,275,000
Honda CD 125 1994

Honda CD 125 1994

 • Ahangama
Rs 550,000
Nissan Vanette Lorry Body

Nissan Vanette Lorry Body

 • Minuwangoda
Rs 95,000
Kubota Hand Tractor 1988

Kubota Hand Tractor 1988

 • Ambalantota
Rs 150,000
Suzuki GN 125 2013

Suzuki GN 125 2013

 • Hambantota
Rs 650,000
Bajaj RE Three Wheeler 2013

Bajaj RE Three Wheeler 2013

 • Elpitiya
Rs 880,000
Bajaj RE Three Wheel 2010

Bajaj RE Three Wheel 2010

 • Elpitiya
Rs 725,000
Toyota Vios 2011

Toyota Vios 2011

 • Galle
Rs 6,250,000
Toyota Noah CR41 Van 1998

Toyota Noah CR41 Van 1998

 • Wellawaya
Rs 4,800,000
Isuzu Elf Lorry 2001

Isuzu Elf Lorry 2001

 • Delgoda
Rs 5,100,000
Daewoo Lanos 2006

Daewoo Lanos 2006

 • Moneragala
Rs 700,000
Toyota Dolphin LH113 Van 1994

Toyota Dolphin LH113 Van 1994

 • Anuradhapura
Rs 4,550,000
Tata Dimo Batta

Tata Dimo Batta

 • Hingurakgoda
Rs 875,000
Isuzu Freezer Truck 2008

Isuzu Freezer Truck 2008

 • Hambantota
Rs 5,500,000
Mazda Titan Freezer Truck 2001

Mazda Titan Freezer Truck 2001

 • Hambantota
Rs 4,200,000
Suzuki Maruti 2010

Suzuki Maruti 2010

 • Pelmadulla
Rs 1,810,000
Toyota Noah Van 1999

Toyota Noah Van 1999

 • Kalutara
Rs 5,800,000
Honda Dio 2016

Honda Dio 2016

 • Kalutara
Rs 475,000
Honda PCX 125 2019

Honda PCX 125 2019

 • Kottawa
Rs 1,300,000
Isuzu Elf Dump Truck 1992

Isuzu Elf Dump Truck 1992

 • Ibbagamuwa
Rs 3,800,000