මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - 30/03/2021

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Bitzean

Bitzean

 • Malabe
Slasher Grases Cuting Machine

Slasher Grases Cuting Machine

 • Hettipola
₨. 160,000
හදුන් කූරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍රයක්

හදුන් කූරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍රයක්

 • Ahangama
₨. 250,000
Web Designing |Web Development

Web Designing |Web Development

 • Nugegoda
₨. 13,000
Rice Mills Machine

Rice Mills Machine

 • Giriulla
₨. 500,000
Ice Packet Machine

Ice Packet Machine

 • Galle
₨. 420,000
Cardboard Pasting Machine

Cardboard Pasting Machine

 • Ratmalana
₨. 20,000
Flooring Timber

Flooring Timber

 • Rajagiriya
₨. 40
Generator

Generator

 • Matugama
₨. 130,000
පොල් කටු නිර්මාණ යන්ත්‍රයක් විකිණීම

පොල් කටු නිර්මාණ යන්ත්‍රයක් විකිණීම

 • Kurunegala
₨. 410,000
ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය

 • Gampaha
Bricks (Gadol)

Bricks (Gadol)

 • Gampaha
₨. 11
Face Mask

Face Mask

 • Alutgama
₨. 80
විජලන යන්ත්‍රය

විජලන යන්ත්‍රය

 • Giriulla
₨. 90,000
All Kind of Printings

All Kind of Printings

 • Moratuwa
₨. 10
මුදු මුරැක්කු මැෂිමක් විකිණීමට

මුදු මුරැක්කු මැෂිමක් විකිණීමට

 • Anuradhapura
₨. 185,000
හදුන්කූරු මැශිම විකිණීමට

හදුන්කූරු මැශිම විකිණීමට

 • Anuradhapura
₨. 300,000
දර පාලන මැෂිමක්

දර පාලන මැෂිමක්

 • Kuliyapitiya
₨. 320,000
Power Press Machine(Onuma)

Power Press Machine(Onuma)

 • Homagama
₨. 600,000
මිරිස්,තුනපහ,ධාන්‍ය වර්ග ඇඹරුම් යන්ත්‍ර

මිරිස්,තුනපහ,ධාන්‍ය වර්ග ඇඹරුම් යන්ත්‍ර

 • Gampaha
₨. 200,000
Sortby