මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - 30/03/2021

Make the Payment by

Online Fund Transfer,
Direct Deposit to

BOC

Account Holder: Siyaluma Corporation (PVT) LTD

Account No: 84471330

Branch: Hambantota

Sampath Bank

Account Holder: Ikman and Siyaluma Ads

Account No: 1104 14021590

Branch: Ambalantota

Send eZcash to
0778 544 700 or

0770 877 232

Send mCash to

0702 766 942.